Informacje dotyczące obiadów

w roku szkolnym 2018/2019

 

  1. Wydawanie obiadów rozpocznie się 10 września 2018 r.
  2. Cena za 1 obiad wynosi 3,20 zł.
  3. Zasady odpłatności i zwrotu kosztów niewykorzystanych obiadów określają § 2 pkt 6, 7 i 8 oraz § 3 pkt 1 i 2 obowiązującego „Regulaminu stołówki szkolnej”.

Wyciąg z Regulaminu:

§ 2

  1. Osoby korzystające z posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną zobowiązane są do uregulowania należności za posiłki za dany miesiąc  do 15-go dnia poprzedzającego ten miesiąc (np. za X do 15.IX, za XI do 15.X.) 

        na konto szkoły: nr 30 1160 2202 0000 0000 6171 9424

        2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są terminowo regulować należności.

        3. Brak wpłaty spowoduje wstrzymanie wydawania obiadów. 

§ 3

  1. W przypadku planowanej lub nieplanowanej nieobecności w szkole (choroba, wycieczka, itp.) w celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej lub najpóźniej w danym dniu do godz. 8.00 osobiście u intendenta lub telefonicznie pod numerem: 56-622-87-80.
  2. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczany będzie przy opłacie za następny miesiąc po uzgodnieniu z intendentem szkoły.

Dane do przelewu:

  1. W tytule przelewu należy podać: 

            a)     nazwisko i imię dziecka oraz klasę,

            b)     słowo: obiady - za jaki miesiąc dokonana została wpłata (np. obiady - wrzesień).

    2. Informacje o wysokości opłaty za dany miesiąc po uwzględnieniu powstałych nadpłat lub niedopłat będą dostępne u intendenta.

OPŁATĘ ZA OBIADY:

ZA WRZESIEŃ 2018 R.  - 48,00 ZŁ

ORAZ

ZA PAŹDZIERNIK 2018 R. -  73,60 zł

NALEŻY UREGULOWAĆ DO  15 WRZEŚNIA 2018 r.

 

Kwota do zapłaty na listopad 2018 r. wynosi 64,00 zł. 

Termin wpłaty 15.X.2018 r.