Informacje dotyczące obiadów

w roku szkolnym 2017/2018

 

  1. Wydawanie obiadów rozpocznie się 18 września 2017 r. w budynku przy ul. Gen. Bema 66 do godz. 15.45. Klasy 5-7 oraz klasy gimnazjalne jedzą obiady po lekcjach.

  2. Cena za 1 obiad wynosi   3,20 zł.

  3. Zasady odpłatności i zwrotu kosztów niewykorzystanych obiadów określają § 2 pkt. 6, 7 i 8 oraz § 3 pkt 1 i 2 obowiązującego „Regulaminu stołówki szkolnej”.                 

 

Wyciąg z Regulaminu:

§ 2

6.    Osoby korzystające z posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną zobowiązane są do uregulowania należności za posiłki za dany miesiąc do 15 – go dnia tego miesiąca, na konto szkoły: nr 30 1160 2202 0000 0000 6171 9424.

7.    Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są terminowo regulować należności.

8.    Brak wpłaty za dany miesiąc powoduje wstrzymanie wydawania obiadów.     

 

§ 3

1.   W przypadku planowanej lub nieplanowanej nieobecności w szkole (choroba,    wycieczka, itp.) w celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej lub najpóźniej w danym dniu do godz. 8:00 osobiście u intendenta, w sekretariacie szkoły lub telefonicznie pod numerem telefonu: 56/622 47 07.

2.   Koszt niewykorzystanych obiadów odliczany będzie przy opłacie za następny miesiąc po uzgodnieniu z intendentem szkoły.

 

WAŻNE!

1.  W tytule przelewu należy podać:

a)     imię  i nazwisko dziecka oraz klasę,

b)     okres za jaki została dokonana wpłata ( np. za miesiąc IX).

2.  Informacje o wysokości opłaty za dany miesiąc po uwzględnieniu powstałych nadpłat lub niedopłat będą do obioru u wychowawcy klasy.