Informacja dla Rodziców dzieci, 

które rozpoczęły naukę w wieku 6 lat,

dotycząca roku szkolnego 2016/2017


Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – co się zmienia w przepisach

Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – to kluczowa zmiana w przyjętej nowelizacji ustawy o systemie oświaty (ustawa z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2016 r., poz. 35).

 

Najważniejsze zmiany dotyczą:

1. obowiązku szkolnego od siódmego roku życia,

2. prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,

3. obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6–letniego,

 

Obowiązek szkolny dla dzieci siedmioletnich i prawo do zapisania do szkoły sześciolatków od 1 września 2016r.

1. Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Zatem 1 września 2016 r. do pierwszej klasy szkoły podstawowej obowiązkowo pójdą dzieci urodzone w 2009 r. po odbyciu w roku szkolnym 2015/16 rocznego przygotowania przedszkolnego. W praktyce będą to dzieci, które zostały odroczone od realizacji obowiązku szkolnego w 2015 r.

2. Dzieci 6-letnie (urodzone w 2010r.) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów będą miały od 1 września 2016 r. prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej pod warunkiem korzystania w roku szkolnym 2015/16 z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole (te dzieci z rocznika 2010, które obecnie uczęszczają do przedszkoli lub tzw. „zerówek” w szkołach podstawowych). Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszcza w roku szkolnym 2015/16 do przedszkola lub „zerówki”, rodzice/prawni opiekunowie również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.


Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II

Rodzice, których dzieci poszły do szkoły jako sześciolatki i natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności w szkole, będą mieli prawo skorzystać z przepisów przejściowych odnoszących się do roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017. I tak:

  • Dzieci urodzone w 2009r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016                        w I klasie, będą mogły na wniosek rodziców kontynuować naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r.! Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy II (nie otrzyma świadectwa szkolnego). Jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie I  w szkole, do której uczęszcza, to wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
  • Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r.! do dyrektora szkoły, będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II. Takie dziecko nie będzie klasyfikowane i promowane do III klasy i nie otrzyma świadectwa.


Wychowanie przedszkolne

Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie – urodzone w 2010 r. W Toruniu miejscem realizacji tego obowiązku może być: przedszkole (publiczne, niepubliczne) lub oddział przygotowania przedszkolnego w szkole podstawowej.


Podsumowanie rok szkolny 2016/17 – początek 1 września 2016 r.

1. Do 1 klasy szkoły podstawowej będą uczęszczały dzieci:

  • obowiązkowo te, które w 2016 r. skończą 7 lat, czyli dzieci urodzone w 2009 r. – w praktyce będą to dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego w 2015 r. jako dzieci sześcioletnie,
  • dobrowolnie dzieci z rocznika 2009, uczęszczające obecnie do I klasy, których rodzice do 31 marca 2016 r. zdecydują się na złożenie wniosku do dyrektora szkoły dotyczącego pozostawienia dziecka na kolejny rok w I klasie,
  • dobrowolnie dzieci 6-letnie urodzone w 2010 r., zapisane na wniosek rodziców, pod warunkiem odbycia przygotowania przedszkolnego lub posiadające stosowną opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

2.Obowiązek przedszkolny:

  • obowiązkowo dla dzieci 6-letnich urodzonych w 2010 r., których rodzice nie zdecydują się na dobrowolne posłanie dzieci do I klasy szkoły podstawowej

Wnioski o kontynuowaniu nauki w klasie I lub II oraz informacje o niekontynuowaniu nauki w klasie I lub II dostępne będą u wychowawców klas.