Ciekawa lektura 
 
 Pedagog   

 

M. Budzyńska - w budynku przy ul.Morcinka

M Okinczyc - w budynku przy ul.Morcinka

 

Pedagog w naszej szkole:

 1. Prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów
 2. Rozpoznaje  przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu  szkoły;
 3. Diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 4. Udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 5. Podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 6. Prowadzi działania w celu minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku  szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 7. Inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;
 8. Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 9. Wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Godziny pracy:

Godziny pracy pedagogów

Pn.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

M. Budzyńska


10.30-14.30

 

9.30-13.30

9.00-13.00

9.30-13.30

9.00-13.00

M. Okinczyc

*7.55–8.55 

9.00-13.00


--------

11.30-13.30

*13.30–14.30

14.30-15.30

------

11.30-14.30

 * zajęcia dodatkowe


Logopeda   - Anna Wojciechowska


Do zadań specjalisty logopedy szkolnego

należy m.in.:

 

 1. Diagnozuje problemy uczniów, w tym prowadzi badania przesiewowe w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 2. Prowadzi zajęcia logopedyczne dla uczniów oraz porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji
 3. rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 4. Podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy
 5. z rodzicami uczniów;
 6. Wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 

 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 


Zajęcia logopedyczne odbywają się w budynku przy ul. Bema, w godzinach:

 

poniedziałek    11.20 - 15.20

wtorek          11.20 - 15.20

środa           8.00 - 9.00, 11.30 - 13.35, 14.25 - 15.20

czwartek       11.20 - 15.20

piątek          11.20 - 15.20


 

Terapeuta  - Anna Studzińska - Czyszka


 Godziny pracy:

poniedziałek    8.00 - 8.45, ul. Morcinka

                 11.30 - 12.25, ul. Bema

                 12.40 - 16.15, ul. Morcinka

wtorek          8.55 - 10.35, ul. Morcinka

                 12.45 - 13.30, ul. Bema

środa           8.00 - 11.30, ul. Morcinka

                 11.40 - 14.25, ul. Bema

czwartek       12.45 - 14.25, ul. Bema

piątek          8.55 - 11.30, ul. Morcinka

                11.40 - 13.30, ul. Bema

 

 
 

Do zadań specjalisty z zakresu terapii pedagogicznej należy w szczególności:

 

 1. Prowadzi badania diagnostyczne uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 2. Rozpoznaje przyczyny utrudniające uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;
 3. Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
 4. Podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 5. Wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 

 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.