Informacje dotyczące obiadów

w roku szkolnym 2018/2019

 

  1. Wydawanie obiadów rozpocznie się 10 września 2018 r.
  2. Cena za 1 obiad wynosi 3,20 zł.
  3. Zasady odpłatności i zwrotu kosztów niewykorzystanych obiadów określają § 2 pkt 6, 7 i 8 oraz § 3 pkt 1 i 2 obowiązującego „Regulaminu stołówki szkolnej”.

Wyciąg z Regulaminu:

§ 2

  1. Osoby korzystające z posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną zobowiązane są do uregulowania należności za posiłki za dany miesiąc  do 15-go dnia poprzedzającego ten miesiąc (np. za X do 15.IX, za XI do 15.X.) 

        na konto szkoły: nr 30 1160 2202 0000 0000 6171 9424

        2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są terminowo regulować należności.

        3. Brak wpłaty spowoduje wstrzymanie wydawania obiadów. 

§ 3

  1. W przypadku planowanej lub nieplanowanej nieobecności w szkole (choroba, wycieczka, itp.) w celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej lub najpóźniej w danym dniu do godz. 8.00 osobiście u intendenta lub telefonicznie pod numerem: 56-622-87-80.
  2. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczany będzie przy opłacie za następny miesiąc po uzgodnieniu z intendentem szkoły.

Dane do przelewu:

  1. W tytule przelewu należy podać: 

            a)     nazwisko i imię dziecka oraz klasę,

            b)     słowo: obiady - za jaki miesiąc dokonana została wpłata (np. obiady - wrzesień).

    2. Informacje o wysokości opłaty za dany miesiąc po uwzględnieniu powstałych nadpłat lub niedopłat będą dostępne u intendenta.

OPŁATĘ ZA OBIADY:

ZA WRZESIEŃ 2018 R.  - 48,00 ZŁ ORAZ ZA PAŹDZIERNIK 2018 R. -  73,60 zł

NALEŻY UREGULOWAĆ DO  15 WRZEŚNIA 2018 r.

Kwota do zapłaty za listopad 2018 r. wynosi 64,00 zł. 

Termin wpłaty 15.X.2018 r.

 Kwota do zapłaty za grudzień 2018 r. wynosi 44,80 zł. 

Termin wpłaty 15.XI.2018 r.

UWAGA
Grudzień 2018 - zamknięcie księgowego okresu rozliczeniowego.
Termin wpłat za obiady w styczniu i lutym - 02.01.2019 - 15.01.2019
Kwota:
styczeń - 38,40 (12 obiadów x 3,20 - ferie 14-25.01.)
luty     -  64,00 (20 obiadów x 3,20)
Intendent  622-47-07