Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej

 

1. Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej odbywają się w miesiącu sierpniu br. na podstawie złożonej w sekretariacie szkoły czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia dziecka przez rodziców/ opiekunów prawnych.

2.  Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej można pobrać w sekretariacie lub w załączniku poniżej: 

 karta_zgloszenia_dziecka_do_swietlicy.docx

3. Przy zapisie dziecka do świetlicy do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć  dokumenty poświadczające zatrudnienie obojga rodziców.

4. Każdego roku rodzice ponownie zapisują dziecko do świetlicy szkolnej.

5. Weryfikacja danych odbywa się przez cały rok. Rodzice zobowiązani są do uaktualniania informacji zawartych w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.