Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku 

w godzinach 7.00 - 17.00 z przerwą, gdy dzieci przebywają na lekcjach.

 

Ramowy plan dnia w świetlicy szkolnej

w roku szkolnym 2019/2020

07:00 - 09:00

Przyjścia uczniów do świetlicy. Czytanie czasopism, książek, lektur własnych. Swobodne zabawy wg zainteresowań dzieci. Sprawdzanie i uzupełnianie braków w pracy domowej.

09:00 - 10:00

Drugie śniadanie. Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów – zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania

11:30 - 13:30

Schodzenie się dzieci po lekcjach. Zabawy relaksacyjne, integracyjne. Gry i zabawy ruchowe na placu zabaw

13:30 - 14:30

Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców wg planu pracy świetlicy

14:30 - 16:00

Odrabianie prac domowych. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub w sali gimnastycznej.

16:00 - 17:00

Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań i gry stolikowe, oglądanie bajek i filmów,

Ramowy plan dnia w świetlicy szkolnej podlega zmianom w zależności od potrzeb bieżących, pogody, zainteresowań, samopoczucia i aktywności  dzieci.

 

Świetlica szkolna realizuje zadania opiekuńczo – wychowawcze poprzez:

    • pomoc w nauce
    • kształtowanie postaw moralno – społecznych
    • wyrabianie nawyków zdrowego, higienicznego i bezpiecznego trybu życia
    • wyrabianie nawyku racjonalnego spędzania wolnego czasu.