Ciekawa lektura 
 
 

Pedagog

 

Pedagog w naszej szkole:

 1. Prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów
 2. Rozpoznaje  przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu  szkoły;
 3. Diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 4. Udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 5. Podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 6. Prowadzi działania w celu minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku  szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 7. Inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;
 8. Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 9. Wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


 

E. Śniegocka- Nowak

J. Skibińska- Pączek

M. Okinczyc

Poniedziałek

11.00- 15.00 M

8.30-12.30 M

---------------

Wtorek

8.00-11.00 B

11.00-12.00 M

12.00-16.00 M

8.30-11.30 M

Środa

9.00-13.00 M

8.00-11.00 B

11.00-12.00 M

13.00-16.00 M

Czwartek

12.00-16.00 M

8.30-12.30 M

8.00-10.00 B

Piątek

8.30-12.30 M

10.30-14.30 M

8.50-10.50 M

 B - ul. Bema,  M - ul. Morcinka

Telefony kontaktowe; 56-622-47-07 budynek szkoły przy ul. Bema 66, budynek szkoły przy ul. Morcinka 13, telefon; 56- 622-87-80. Podczas spotkań z rodzicami pedagodzy są obecni w szkole.

Logopeda 

Do zadań specjalisty logopedy szkolnego

należy m.in.:

 1. Diagnozuje problemy uczniów, w tym prowadzi badania przesiewowe w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 2. Prowadzi zajęcia logopedyczne dla uczniów oraz porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji
 3. rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 4. Podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy
 5. z rodzicami uczniów;
 6. Wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Godziny pracy logopedy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 11:40-15:20

 11:40-15:20

12:45-15:20 

 8:00-09:40

11:40-14:25

 8:00-10:35

11:40-12:30

 

Terapeuta 

 

Do zadań specjalisty z zakresu terapii pedagogicznej należy w szczególności:

 1. Prowadzi badania diagnostyczne uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 2. Rozpoznaje przyczyny utrudniające uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;
 3. Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
 4. Podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 5. Wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 Plan pracy

Anna S.C.

Pon.

Wt.

Sr.

Czw.

Pt.

8.00-8.45 M

10.45-11.30 M

11.40-14.25 B

8.00-9.40 M

11.40-14.25 B

8.00-9.40 B

12.45-13.30 B

8.00-8.45 M

11.40-13.30 B

13.40-14.25 M

8.00-8.45 M

11.40-13.30 B

 B - ul. Bema,  M - ul. Morcinka

 Magdalena B.

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

 

12.45-14.25 B

14.35-16.15 M

 

11.40-14.25 B

14.35-16.15 M

 

12.45-14.25 B

14.35-16.15 M

 

12.45-16.15 M

 

12.45-15.20 B

B - ul. Bema,  M - ul. Morcinka